Domov » Aktuality » Srdcom k tým, ktorí našu pomoc potrebujú

Srdcom k tým, ktorí našu pomoc potrebujú

Publikované štvrtok, 13 mája 2021

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny zorganizovala 07.05.2021 tematický workshop na tému „PRETERAPIA.“ Workshop lektorovala skúsená školiteľka pani Rela Chábová. Na workshop bolo prihlásených 170 účastníkov z radov odbornej aj laickej verejnosti.

V prvom bloku školenia bol vysvetlený pojem „preterapia“. Tú založil v roku 1966 americký psychológ Garry Prouty. Opiera sa o učenie Carla Rogersa, kde je v centre pozornosti jednotlivec.

Preterapia sa opiera o tri piliere:

  • pozitívne prijatie – je to vyjadrenie úcty k druhému človeku,
  • empatia – naladenie na prežívanie klienta srdcom,
  • opravdivosť alebo skutočnosť – schopnosť uvedomiť si kedy sa ponáram do pocitov klienta a schopnosť nastaviť si hranice vo svojom prežívaní tak, aby ma pocity klienta neprevalcovali.

Preterapia je určená pre dlhodobo hospitalizovaných chronických pacientov, ľudom s hlbokým mentálnym postihnutím, ľuďom s tzv. dvojitou diagnózou (s mentálnym postihnutím + duševnou poruchou), ľudom s demenciou, ľuďom v terminálnom štádiu (konečnom štádiu), ľuďom s poškodením mozgu ako dôsledok choroby alebo úrazu.

Prezentácia pani lektorky Rely Chábovej.

Výhodou preterapie je jej širokospektrálnosť, môže ju využívať zdravotnícky, ale aj podporný personál.
Preterapia funguje aj u starých ľudí, u ľudí na sklonku života ako aj u ľudí, ktorí stratia dočasne kontakt.

V rámci preterapie sa rozlišuje expresívny stav (stav, kedy sa klient vyjadruje, kedy komunikuje), predexpresívny stav (stav kedy je klient uzatvorený a je mimo kontakt) a tzv. šedá zóna, v ktorej sa klient prelína medzi expresívnym a predexpresívnym stavom.
Pani Chábová zdôraznila: „prebúdzať človeka do kontaktu, o ktorom vieme, že sa o neho nevieme následne adekvátne postarať je neetické.“

Pri používaní preterapie sa klient nevychováva, ide o nadviazanie kontaktu a prebúdzanie kontaktného správania. Taktiež sa nekladú žiadne otázky. Je to o „naladení sa“ na potreby klienta, ktorý je v centre našej pozornosti.

V rámci preterapie sa využívajú reflexie. Ide o zrkadlenie konkrétnej situácie, pohybu, slova, ktorú klient vykonáva. Sú to tvz. kontaktné reflexie, ktoré sa rozlišujú v piatich spôsoboch: situačná reflexia, tvárová reflexia, telová reflexia, slovná reproduktívna reflexia, zopakovaná reflexia.

Prezentácia pani lektorky Rely Chábovej.

Posledná časť workshopu bola venovaná praktickým príkladom. Tí, čo pracovali počas workshopu v skupinách mali výhodu v tom, že si mohli vyskúšať techniky zrkadlenia. Najťažšie bolo správne pomenovanie prebiehajúcej aktivity a nájdenie správneho opisu pohybov a gestikulácie.
V priebehu diskusie sa rozprávalo o konkrétnych potrebách jednotlivcov v zariadeniach. Taktiež sme sa dozvedeli, že preterapiu môžeme uplatniť aj v našich súkromných životoch v komunikácii s deťmi.
Preterapia je výborným spôsobom na to ako sa priblížiť srdcom k tým, ktorí našu pomoc potrebujú.