Domov » O projekte » Riadiaci výbor NP DI PTT

Riadiaci výbor NP DI PTT

Riadiaci výbor (RV) NP  DI PTT je poradným orgánom GR IA MPSVR SR pre implementáciu NP DI PTT. Úlohou RV je v súlade so schváleným NP DI PTT najmä:      
– monitorovať a pripomienkovať proces realizácie NP DI PTT
– schvaľovať výberové kritériá pre zapojenie tretích subjektov do realizácie aktivít NP DI PTT
– dohľad nad strategickým smerovaním implementácie NP DI PTT
– hodnotenie implementácie NP DI PTT a jeho výsledkov
– napĺňanie merateľných ukazovateľov

Štatút Riadiaceho výboru národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov vo formáte PDF

Riadiaci výbor – aktuálne zloženie

Ing. Ján Rusňák, predseda RV, IA MPSVR SR

PhDr. Štefánia Nováková, členka RV,  Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR

Ing. Iveta Ďurišová, členka RV, Združenie samosprávnych krajov SK 8 

Mgr. Martina Petijová, členka RV, Nezávislá platforma SocioFórum, o.z.     

Ing. Cyril Korpesio, člen RV, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR         

Ing. Elena Bohdalová, členka RV, Zväz poskytovateľov sociálnych služieb v SR      

Mgr. Eva Zaujecová, členka RV, MPSVR SR Sekcia sociálnej a rodinnej politiy     

Ing. Dana Vargová,  členka RV, MPSVR SR Sekcia práce   

Mgr. Andrej Klimant, člen RV, IA MPSVR SR

Ing. Elena Chrenková Kušnírová, členka RV, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR        

Mgr. Milan Šveřepa, člen RV, Európska expertná skupina